Registreren

Privacyverklaring

Wij, CEWE Stiftung & Co. KGaA met hoofdkantoor in Oldenburg, Duitsland (hierna CEWE genoemd), bedanken u voor het bezoeken van onze website en uw interesse in onze CEWE-fotowedstrijd.

Bij CEWE wordt uw privacy gerespecteerd. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt voor de verbetering van ons aanbod. Gegevensbescherming en gegevensveiligheid voor klanten en gebruikers hebben voor CEWE een hoge prioriteit. Daarom hechten wij bijzondere waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens gedurende al onze bedrijfsprocessen.

Met deze privacyverklaring informeren we u overeenkomstig art. 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU over welke gegevens we bij CEWE tijdens uw bezoek aan onze website en uw deelname aan de fotowedstrijd verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De verklaring geldt echter niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvoor we een link op onze website hebben geplaatst.

1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard tijdelijk toegangsgegevens op, d.w.z. het IP-adres van het apparaat waarmee u onze sites bezoekt, de sessie-ID ter identificatie van uw verbindingssessie en de datum en tijd van uw bezoek. Deze gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften na beëindiging van het gebruik gewist. Daarnaast worden uw persoonsgegevens alleen opgeslagen als u deze vrijwillig met ons deelt, bijv. in het kader van het inschrijven voor onze fotowedstrijden, het inzenden van uw foto's voor een fotowedstrijd of het deelnemen aan een enquête. In de betreffende invoer- en contactformulieren wordt u geïnformeerd over het doel van de gegevensverzameling.

2. Overdracht van gegevens via het internet

Gevoelige gegevens zoals inlognaam, wachtwoord of adresgegevens, worden uitsluitend via gecodeerde verbindingen getransporteerd (HTTPS/SSL) en op veiligheidsservers opgeslagen.

3. Opmerking over de doorgifte van gegevens aan derde landen

We worden om voor een hoge bereikbaarheid van onze klantenservice te kunnen zorgen, doelgericht ondersteund door dienstverleners die in landen zijn gevestigd waar de AVG niet van toepassing is. We hebben met deze dienstverleners overeenkomsten met Europese standaardcontractbepalingen gesloten en controleren regelmatig of er ook volledig wordt voldaan aan onze zeer hoge vereisten inzake gegevensbescherming.

4. Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens en doelbinding

Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor het afwikkelen van CEWE-fotowedstrijden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt conform de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en ter behartiging van gerechtvaardigde eigen zakelijke belangen, in het bijzonder de technische administratie van de website. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ook voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden als u daarin vooraf hebt toegestemd. Een eventueel gegeven toestemming kunt u op ieder moment voor de toekomst herroepen.

In dit verband geeft CEWE andere ondernemingen en individuele personen opdrachten voor de uitvoering van deelopdrachten. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdrachten. Ze mogen deze gegevens echter uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken. Wij hebben onze dienstverleners verplicht om de gegevens conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en onze privacyverklaringen te behandelen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend op grond van dwingende rechtsvoorschriften doorgegeven aan overheidsinstanties. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet openbaar gemaakt aan particuliere derden.

Wij verplichten onze medewerkers tot inachtneming van de vertrouwelijkheid en naleving van de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Wij gebruiken de hiervoor benodigde gegevens of apart door u meegedeelde gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief en u kunt een hiervoor bedoelde link in de nieuwsbrief gebruiken.

Op grond van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en eventueel recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens.

5. Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze websites aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat behouden, waardoor wij of onze partnerondernemingen uw browser bij het volgende bezoek kunnen herkennen (persistente cookies).

De gegevens worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG verwerkt. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als er cookies worden geplaatst en dat u voor elk cookie moet aangeven of u dit cookie in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Door de cookies niet te accepteren kan de functionaliteit beperkt zijn.

6. Verzameling van anonieme gebruikersgegevens

Op onze website worden middels webanalysetechnologieën van Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden waaruit onder pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt voor de analyse van het bezoekersgedrag en de vormgeving van ons aanbod op basis van de behoefte. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen waardoor deze computer bij een nieuw bezoek aan onze website kan worden herkend.

De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een afzonderlijk gegeven, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet in verband gebracht met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem.

Het verzamelen en opslaan van gegevens ten behoeve van de webanalyse kunt u op ieder moment voor de toekomst herroepen door op de volgende link te klikken: Deactivering Adobe Analytics

7. Veiligheidsmaatregelen

CEWE past omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw bij ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, toevallige of opzettelijke manipulaties of tegen toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsprocedures worden doorlopend verbeterd en aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

8. Rechten als betrokkene

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU bepaalde rechten:

1. Recht van inzage (art. 15 AVG):

U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, heeft u recht van inzage van die persoonsgegevens en van de in art. 15 AVG apart vermelde informatie.

2. Recht op rectificatie en wissing (art. 16 en 17 van de AVG):

U hebt het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en eventueel vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

U hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover een van de in art. 17 AVG apart vermelde gevallen van toepassing is, bijv. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

3. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de in art. 18 AVG genoemde voorwaarden van toepassing is, bijv. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking voor de duur van de controle of uw bezwaar gegrond is.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG):

In bepaalde gevallen die in art. 20 AVG apart worden vermeld, heeft u het recht om u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en de doorgifte van die gegevens aan een derde te verkrijgen.

5. Recht op bezwaar (artikel 21 AVG):

Als gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub f) AVG worden verzameld (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen), hebt u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens dan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden aangevoerd die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG):

U hebt overeenkomstig art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende gegevens inbreuk maakt op de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht om een klacht in te dienen kan met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, worden uitgeoefend.

9. Youtube

YouTube Our website uses YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, for the integration of videos, represented by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube videos are integrated with us via an extended data protection mode, i.e. no personal data from Google is evaluated when you visit our website. If you click on the video, your IP address will be sent to YouTube and YouTube will be informed that you have viewed the video. We have no influence on the possible collection and use of your data by YouTube. You can find more information in YouTube's privacy policy at https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk. If you are logged in to YouTube, this information will also be attributed to your user account. If you do not want this attribution, you can log out of your user account before viewing the video.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u nog vragen hebben over het onderwerp gegevensbescherming bij CEWE, wendt u zich dan tot:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg, Germany
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, 24-05-2018

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description