Wedstrijdreglement "CEWE Photo Challenge – Made in Holland "

De fotowedstrijd “CEWE Photo Challenge” loopt van 22 juli 2019 tot en met 29 september 2019 op www.cewe.nl/photo-challenge.

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CEWE NEDERLAND B.V., Industrieweg 73 in 8071 CS Nunspeet. Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd

Elke natuurlijke persoon, wonende in Nederland, kan meedoen met de wedstrijd, als aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven (artikel 5), is voldaan.

Volgende personen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:
Medewerkers van CEWE en hun verwanten (personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als de medewerker)
Juryleden

Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van de "Organisator" om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van haar promoties.

Artikel 3 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal aanvangen op maandag 22 juli 2019 om 00u00 en neemt een einde op zondag 29 september 2019 om 23u59.

Artikel 4 : Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in dit reglement, als de beslissingen van de "Organisator". De "Organisator" behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de "Organisator" dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking gesteld worden op de wedstrijdwebsite. Onder geen enkel beding kan de "Organisator" aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten kunnen enkel aan de fotowedstrijd deelnemen via de wedstrijdwebsite en andere hieraan gelinkte sites.

Elke deelnemer kan meerdere foto's per week inzenden maar over de gehele wedstrijdperiode maximaal 10 stuks. Voorwaarde is wel dat de foto's genomen zijn in Nederland of Nederlands grondgebied. De foto's die ingezonden worden, mogen maximum 5 MB per afbeelding bedragen en moeten JPEG-formaat hebben.

De foto's mogen genomen zijn vóór de bekendmaking van dit reglement. Ze mogen niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de belangen van de "Organisator". De "Organisator" behoudt zich het recht, om foto's die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij de maker is van de foto en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer vrijwaart de 'Organisator" van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

Artikel 6: De jury

De jury, bestaande uit Baudouin Verschueren (Directeur CEWE Benelux), Marius van Pijpen (Fotografiedocent), Jan-Willem Verschuuren (Managing Director bij Sigma Benelux), Loulou Beavers (Professioneel fotograaf) en Roos Schouw (Uitgever en eindredactuer Focus.nl), kiest volledig autonoom 10 winnaars uit de 150 genomineerde foto's. De 150 genomineerde foto's worden gekozen door CEWE. De nominering vindt plaats naar foto en niet naar gekozen categorie. Er worden geen categorieprijzen toegekend en uitgekeerd.
De jury kiest de foto's op basis van door hen geformuleerde criteria (namelijk de kwaliteit van de foto, de originaliteit, etc).

Artikel 7: Aantal winnaars en prijzen

De prijzen worden toegekend na beraadslaging van de jury. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per persoon en adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Alle 10 winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 2 november. Locatie van de uitreiking wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. De genomineerden mogen naar de uitreiking komen met 1 genodigde en maximaal 2 kinderen. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval in te ruilen tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.

Let op: De winnaar heeft alleen recht op de prijs als hij/zij aanwezig is op de prijsuitreiking. Mocht diegene toch verhinderd zijn, kan hij/zij dit voorafgaand aan het evenement bij de organisatie melden en iemand anders in de plaats sturen om de prijs in ontvangst te nemen. De organisatie heeft voor en achternaam nodig van deze persoon.

 

1e prijs: 5 daagse reis naar het Noorderlicht in TromsØ, Noorwegen
Inbegrepen in deze reis van 5 dagen: 4 hotelovernachtingen met ontbijt, vlucht met ruimbagage, en noorderlichtsafari.

Niet inbegrepen in deze reis: transfer, niet vermelde excursies.
Reisorganisatie: Buro Scanbrit
Vertrek te bespreken met CEWE en Buro Scanbrit op basis van beschikbaarheid.

Belangrijk te weten: Het noorderlicht is een natuurfenomeen en is niet te voorspellen. CEWE en de reisorganisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet zien van het noorderlicht tijdens deze reis.
 
CEWE waardebon voor een galerijprint, groot formaat

2e prijs: stedentrip Budapest voor 2 personen
Inclusief vlucht (handbagage), 3 hotelovernachtingen in een goed middenklasse hotel, ontbijt. Exclusief transfer.
Vertrek te bespreken met D-reizen op basis van beschikbaarheid.

CEWE waardebon voor een galerijprint, midden formaat

3e prijs: 3 daagse stedenreis naar Brugge (België), 
2 hotel overnachtingen, ontbijt. Reis op basis van eigen vervoer.
Vertrek te bespreken met D-reizen op basis van beschikbaarheid

CEWE waardebon voor een galerijprint, midden formaat

4e prijs: SIGMA-lens ter waarde van €450.
De waarde van de SIGMA lens wordt vergoed, tot een maximum van €450, na het overleggen van een aankoopbewijs. Bij een waarde minder dan €450 wordt het verschil niet uitgekeerd.

5e prijs: Waardebonnen Kamera-Express ter waarde van €400. Vrij te besteden aan fotobenodigdheden.

6e prijs: Waardebonnen Kamera-Express ter waarde van €300. Vrij te besteden aan fotobenodigdheden

7e prijs: CEWE Waardebon t.w.v. €250
8e prijs: CEWE Waardebon t.w.v. €200
9e prijs: CEWE Waardebon t.w.v. €150
10e prijs: CEWE Waardebon t.w.v. €100

Algemeen: Vermelde prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten.
 

Artikel 8: Aankondiging van de winnaars

De namen en woonplaatsen van de winnaars worden bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op 2 november 2019 en worden daarna gepubliceerd op www.cewe.nl en op de Facebookpagina van de "Organisator". Let op: De winnaar heeft alleen recht op de prijs als hij/zij aanwezig is om deze tijdens de uitreiking in ontvangst te nemen. Mocht diegene toch verhinderd zijn, kan hij/zij dit voorafgaand aan het evenement bij de organisatie melden en iemand anders in de plaats sturen om de prijs in ontvangst te nemen. De organisatie heeft voor en achternaam nodig van deze persoon.

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen de "Organisator" over de volledige intellectuele eigendoms -en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto's en er tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de "Organisator" tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de foto's die zij indienden bij de jury. Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren.

Artikel 10 : Overdracht van intellectuele eigendomsrechten

De deelnemers dragen - voor de duur van de wettelijke bescherming - hun auteursrechten op de foto's, ingediend bij de jury, over aan de "Organisator" en verlenen de "Organisator" bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken en in het bijzonder ze ten toon te stellen voor artistieke of communicatieve doeleinden, ze te reproduceren via gelijk welk medium, promotioneel of publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar historische archieven, op internetsites, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma's, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De deelnemers verlenen de "Organisator" ook de toestemming om hun foto's aan te wenden met of zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de "Organisator" er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden.

Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en prijzen te kunnen genieten. De overdracht geldt voor alle ingezonden foto's, met inbegrip van deze die niet zullen geselecteerd worden.

Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de "Organisator" er niet toe gehouden de ingediende foto's ook daadwerkelijk aan te wenden.

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de "Organisator" aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.

In de mate dat de vaststelling van de genomineerden en winnaars zich uitsluitend baseert op een geautomatiseerd informaticaproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de "Organisator" niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het Internet of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de "Organisator" ligt, kan de "Organisator" hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers en de gefotografeerde personen die een schriftelijk akkoord verleenden, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en het recht op afbeelding te verzekeren in geval van gebruik van de foto's, voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is.

Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de "Organisator".

Artikel 13: Communicatie

Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaars, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de "Organisator" en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de interpretatie van het wedstrijdthema).

Nunspeet, juli 2019.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description